Privacy Policy

1. Algemeen:

In het kader van zijn dienstverlening verzamelt en verwerkt de advocaat (persoons)gegevens van de cliënt of als de cliënt een rechtspersoon is van de werknemers en/of aangestelden van de cliënt. In het laatste geval zal de cliënt zijn werknemers en/of aangestelden hiervan op de hoogte stellen. De verwerking gebeurt op basis van toestemming, omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of berust op een legitiem belang

2. De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is:

De advocaat

3. Doorgifte, bewaartermijn en vertrouwelijkheid:

De verstrekte gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven buiten de Europese Unie. Onverminderd het beroepsgeheim worden de gegevens in principe enkel gedeeld met vennoten, medewerkers en leveranciers van de advocaat, die op hun beurt gehouden zijn om de vertrouwelijkheid te bewaren. Zij worden bewaard voor de termijn noodzakelijk om een correcte dienstverlening te garanderen.

4. Beveiliging:

De advocaat neemt passende maatregelen om de gegevens te beveiligen.

5. Inzage, verbetering, wissen, klachten:

Cliënten kunnen hun gegevens kosteloos raadplegen, laten verbeteren, laten wijzigen of laten wissen. Het volstaat dat zij daartoe een mail sturen naar de advocaat.