Algemene voorwaarden

1) Kosten en erelonen:

De vergoeding voor kosten en erelonen wordt tussen de cliënt en de advocaat overeengekomen. De overeengekomen vergoeding is steeds exclusief BTW. De advocaat behoudt zich het recht voor om vóór aanvang van zijn/haar werkzaamheden of tussentijds  voorschotten te vragen aan de cliënt. De facturen zijn betaalbaar tegen de op de factuur vermelde vervaldatum. Bij niet betaling tegen de vervaldatum wordt de factuur verhoogd met intresten te rekenen aan de wettelijke intrestvoet, in B2B relaties is dit de intrestvoet zoals bepaald in de wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en een forfaitaire schadevergoeding van 10%. In dat geval behoudt de advocaat zich eveneens het recht voor zijn/haar verdere werkzaamheden op te schorten tot wanneer de factuur volledig betaald is.

2) Inspanningsverbintenis:

De door de advocaat te leveren prestaties zijn te beschouwen als inspanningsverbintenissen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen of tenzij uit de aard van de prestatie zonder enige twijfel blijkt dat het om een resultaatsverbintenis moet gaan.  

3) Werkverdeling:

De advocaat behoudt zich het recht voor om dossiers of bepaalde aspecten ervan intern te verdelen onder haar medewerkers-advocaten. Deze interne werkverdeling houdt rekening met de voorkeurmateries van de advocaten en de wensen van de cliënt.

De advocaat kan bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden in naam en voor rekening van de cliënt beroep doen op derden (zoals gerechtsdeurwaarders) en zal daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten door deze derden begaan.

4) Derdengelden:

De advocaat stort alle bedragen die hij/zij voor zijn/haar cliënt ontvangt zo spoedig mogelijk door aan de cliënt.

5) Klachten:

Eventuele klachten betreffende de dienstverlening of facturen van de advocaat dienen binnen de kortst mogelijke tijd schriftelijk geformuleerd te worden aan de advocaat die het dossier voor de cliënt behartigt. Deze zal de klacht onderzoeken en vervolgens alles in het werk stellen om tot een oplossing te komen.

6) Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:

De advocaat is via de (Nederlandstalige of Franstalige) orde van advocaten bij de balie te Brussel verzekerd in beroepsaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot de bedragen gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

7) Verwerking persoonsgegevens:

In het kader van zijn/haar dienstverlening verwerkt de advocaat persoonsgegevens van de cliënt of als de cliënt een rechtspersoon is van de werknemers en/of aangestelden van de cliënt. In het laatste geval zal de cliënt zijn werknemers en/of aangestelden hiervan op de hoogte brengen. De verwerking gebeurt op basis van toestemming, omdat de verwerking  noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt of berust op een legitiem belang. Onverminderd het beroepsgeheim worden de gegevens in principe enkel gedeeld met vennoten, medewerkers en leveranciers van de advocaat, die op hun beurt gehouden zijn om de vertrouwelijkheid te bewaren.

8) Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing. De hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd.